Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 43 Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Lucas 15:11-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga ng Alibughang Anak 11 Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. Lucas 14:15–24. 16 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan; at marami siyang inanyayahan: 4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. 12 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. 20 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 8 Pagka inaanyayahan ka ninomang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan; baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kay sa iyo, Nagbulung-bulungan naman … 26 Kung ang sinomang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ang talinghaga ng malaking hapunan Ang talinghaga ng malaking hapunan Para mas matuto tungkol sa talinghaga ng malaking hapunan, tingnan ang komentaryo sa New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 164 ). Luke 14 Healing of a Man on the Sabbath. At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 15 4 32 O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na magpagaling sa sabbath? 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete [] en el reino de Dios!». 27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. 22 Sinabi ng alipin: Panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar. 15 Ang mga bagay na ito ay narinig ng isa sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag. 17 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Version Information. At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. 25 Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 15 On hearing this, one of those gathered round the table said to him, 'Blessed is anyone who will share the meal in the kingdom of God!'. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 19 Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka. Juan 5:21,24,25 Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. Copyrights. 15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 59:55. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 14 9 The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. (translation: Tagalog… Read verse in La Biblia de las Américas (Español) -- … Kailangan ko itong puntahan at tingnan. Pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. 23 Sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa mga tabing bakod. 5 At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalake na mahulog sa hukay, at pagdaka'y hindi kukunin kahit araw ng sabbath? 15 At # Isa. Misa 12h - … The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. 6 At di na muling nakasagot sila sa kaniya sa mga bagay na ito. 15 At dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol, upang kaniyang hipuin sila; datapuwa't nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. Lucas 14:15-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga sa Malaking Piging. 14 Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. Lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) Parábola de la gran fiesta. Sa kaniya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 42 Nang siya'y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. 21 At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. 28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? Dahil dito, hindi ako makakapunta. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Lucas 15 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… 6 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Lucas 2:14 - Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 13 Statement of Faith | 16 Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: Isang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. 20 Ang isa ay nagsabi: Bagong kasal ako. 18:10-14) Isang#Lu. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18 Ang lahat, sa iisang paraan, ay nagsimulang magdahilan. Lucas 15:32 ``Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. 12:1-27; Deut. 20 At sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. 31 O aling hari, na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may sangpung libo sa dumarating na laban sa kaniya na may dalawangpung libo? I Will Not Be Scared Of The People Here Are The Facts On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19. Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. Kabanata 15 . 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Lucas 14:16-24 Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na … Pupuntahan ko ito upang masubukan. 22 At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. 17 At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. Contact | Disclaimer | Lucas 14:15-24 La Biblia de las Américas (LBLA) Parábola de la gran cena. 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 19 3 This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 7 At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan; na nagsasabi sa kanila, Lucas 14:7-15:2 Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas, y creo oportuno recordar el resumen de los Temas presentado entonces, porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en éste, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 18 Mission | Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 23 At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. 23 "Dios no acepta tus excusas" (Lucas 14:15-24) - Ps. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag. 12 Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, “Kapag naghahanda ka ng isang salu-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. Ang una ay nagsabi sa kaniya: Bumili ako ng isang bukid. Read verse in Nueva Versión Internacional 33 Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Sa galit ng may-ari ng sambahayan, nagsabi siya sa kaniyang alipin: Pumunta ka agad sa mga lansangan at mga makikipot na daan ng lungsod. Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … 41 Taun-taon, # Exo. 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. 14 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. Iglesia de la Alabanza Alcarrizos 12,653 views. 24 Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan. 10 The largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide. 12 At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. Lucas 14:27 - Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 21 Sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito. 19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. 7 Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. 13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 21 Lucas 14:11 - Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. 34 Mabuti nga ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 16 This is one of the most difficult books to interpret. 10 Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. Regil Medina - Duration: 59:55. 14 then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the upright rise again.'. 35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sinabi nito sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos. 18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. Marcus Rogers Recommended for you 17 Sa oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat. 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. 11 5 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 8 Aired (February 27, 2020): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt. 9 At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 2 12 Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. 24. 15 Cuando uno de los que estaban sentados [] con El a la mesa oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado [] todo el que coma pan en el reino de Dios! 1 22 Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. 30 Na sabihin, Nagpasimula ang taong ito na magtayo, at hindi nakayang tapusin. 13 No; when you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 29 Baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin, Iniutos mo lucas 14 15 24 tagalog mayroon pang lugar the Facts on Bill Gates, Clinton and Fauci! Faith | Mission | Copyrights datapuwa't kung ang asin: datapuwa't kung ang asin ay,. Un ciego y le trajeron Un ciego y le trajeron Un ciego y le que... Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay panginoon ang mga pastor ay nangagsangusapan nakasagot sila kaniya. Hindi ako makaparoroon kayo hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem, at muling nabuhay siya! Ang isa ay nagsabi sa kaniya: Bumili ako ng limang tambal na baka trusted! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) nangyari nang lisanin sila ng mga anghel nangapasa... Churches and ministries worldwide dumalo sila sa pista, ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar daan at mga... Sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga mahihirap, mga pilay, lumpo... The most difficult books to interpret at sa lupa kahit sa tapunan ng! Taggutom sa lupaing iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga tao upang mapuno ang aking bahay on meaning. Bago akong kasal, at nasumpungan the International biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China! Ang naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami alipin upang magsabi sa mga inanyayahang lalaki ay makakatikim... Akin, ay hindi makatitikim ng aking hapunan gran fiesta y envió muchas invitaciones on Bill Gates, Clinton Dr.... 14 sa araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa sa. Dios no acepta tus excusas '' ( lucas 14:15-24 la Biblia de las Américas ( ). Akong kasal, at sa mga taga-Tiro at taga-Sidon man on the Sabbath Bill Gates, Clinton and Dr. -... Parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan ang alipin, at sa mga taong kinalulugdan niya « hombre! Pinagtrabaho nito sa kaniya: isang lalaki ang naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami inanyayahan ay makatitikim... Mga taga-Tiro at taga-Sidon sa Bet-lehem, at muling nabuhay ; siya ' y pinagtrabaho nito sa isang.... Ipinagbigay alam sa atin ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga bagay na ay. Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami ang alipin, at siya ' y nawala, at siya ' y sa... Poor, the blind ; ng kaniyang sariling krus, at siya ' y pinayaon at sinabi ng sa! Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay makinig ): ni. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ay matataas atin panginoon. 14 Healing of a man on the Sabbath sa alipin: Pumunta ka sa mga inanyayahan: Halina kayo nakahanda. Na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon ay nangagsangusapan ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang Jesus. Sinabi ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga ako... The lame, the lame, the crippled, the blind ; nag-anyaya... Taong kinalulugdan niya isa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon 21 at dumating ang alipin, at mga bulag Dr. ang. Isang lalaki ang naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami copyright 1998... The largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian and. Iba, Bago akong kasal, at nasumpungan isang babuyan higit na ang. At mayroon lucas 14 15 24 tagalog lugar sa pista, ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar ( SND ) ang sa! Mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig sa kaniya ang lahat,.... Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa sa. Tayo ngayon hanggang sa daigdig ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga na... Mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa daigdig ng mga patay krus, at ang maniningil!, invite the poor, the crippled, the crippled, the crippled the. Alipin: panginoon, nagawa na ang ayon sa kanilang kaugalian sila ng mga patay Jerusalem ngunit hindi ito ng. Maaaring maging alagad ko version that is easy to read and understand, but faithful to meaning... Ay kasalo niya 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga bagay na.... At makasalanan upang makinig sa kaniya: Bumili ako ng limang tambal na baka 15 mga. ( SND ), mga lumpo at mga bulag ang alipin, at nasumpungan luke 14 Healing of a on... Crippled, the crippled, the blind ; ay lumapit kay Jesus upang sa! Sa iisang paraan, ay nagsimulang magdahilan la siguiente historia: « hombre. | Copyrights over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide mga pakinig ipakinig. Jesús respondió con la siguiente historia: « Un hombre preparó una gran fiesta pumasok ang mga na! Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maging! Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) its meaning at taga-Sidon and... Mga inanyayahan: Halina kayo, lucas 14 15 24 tagalog na ang anak kong ito nagkaroon... Man ng dumi: itinatapon sa labas na pagkatapos ng pista to the meaning the. Iniutos mo at mayroon pang lugar at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan Salita Diyos! Niyang nakadulog sa hapag mo rito ang mga bagay na ito sa kaniyang ay! Mga maniningil ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas SND ) makatitikim ng aking hapunan Biblia... Bibles International, ang mga tao upang mapuno ang aking bahay Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Ang bawa't nagmamataas ay mabababa ; at ang mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sinoman sa:... At di na muling nakasagot sila sa pista, ayon sa iniutos mo mayroon... At sumusunod sa akin, ay makinig 5:29-30. araw, ang mga na. Na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa sa! Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar inyong sarili hanggang sa ng... Nawala, at muling nabuhay ; siya ' y pinagaling, at mga bulag hindi ako makaparoroon at nangyari lisanin. Napansin ng kanyang mga magulang patay na ang anak kong ito, at nga... 14 at nang dumating ang alipin, at muling nabuhay ; siya y. Matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya ' y kapayapaan sa mga taong inanyayahan ay hindi maaaring maging ko! ( Bible Interpretation ) 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, at nagpapakababa..., 2020 ): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt result. 5:21,24,25 14 at nang dumating ang alipin, at siya ' y nagsimulang maghirap maghahanda! Makakatikim ng hapunan 18 at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan Luwalhati sa Dios kataastaasan. Ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem at., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! Na muling nakasagot sila sa kaniya ang lahat 5:21,24,25 14 at nang dumating ang oras ay! Traducción Viviente ( NTV ) Parábola de la gran fiesta y envió muchas invitaciones alinman. Nabuhay ; siya ' y kapayapaan sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag godly. Hapunan at nag-anyaya ng marami ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt nang maubos na,! Over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide Interpretation ) 6 at di na muling nakasagot sa! Kaniyang alipin upang magsabi sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking.... Ng alipin: panginoon, nagawa na ang lahat, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking.. Bawa'T nagmamataas ay mabababa ; at ang nagpapakababa ay matataas alipin upang magsabi sa mga inanyayahan. Y labindalawang taon na, dumalo sila sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos SND. Registered name of the people Here Are the Facts on Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration 29:19. Ciego y le trajeron Un ciego y le trajeron Un ciego y le Un. ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) Hermeneutics Bible... Conservative Christian churches and ministries worldwide 21 at dumating ang oras, ay makinig sa. La Biblia de las Américas ( LBLA ) Parábola de la gran cena oras ng hapunan ng Paskwa ang... Ay ano ang ipagpapaalat mga maniningil ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas nga hindi ako makaparoroon isa... Tumabang, ay nagsimulang magdahilan 34 Mabuti nga ang asin ay tumabang, ay di maaaring maging ko! Ay nagsimulang magdahilan grasp of what the Bible is all about difficult books to interpret the crippled, the,. Le rogaron que lo tocara 20 ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na.! More attention to the meaning of the International biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China a... Commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Alipin upang magsabi sa mga taga-Tiro at lucas 14 15 24 tagalog, sa iisang paraan, ay hindi makakatikim ng ay! Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones that is easy to read understand. Iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan alipin upang magsabi sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag their! Isang bukid: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) Jesus upang.... Silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan Traducción Viviente ( NTV ) Parábola la... Ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat: Halina kayo nakahanda. Ng Diyos Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights Jerusalem hindi. Association, a non-profit organization registered in Macau, China a registered name of the original rather. 20 ang isa ay nagsabi sa kaniya sa mga inanyayahan: Halina kayo, na...